องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางพัชรี แสนจันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 0636249550


นางศุภวรรณ ใจน้อย
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเป็ด
เบอร์โทร : 0844728539


นางวัชราภรณ์ แสวงแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเป็ด
เบอร์โทร : 0613802068


นางอุบลวรรณ ยางเดี่ยว
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเดี่ยว
เบอร์โทร : 0889675618


นางสาวปฐมรัตน์ มาลัย
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเดี่ยว
เบอร์โทร : 0625494642


นางมุกดา กันภัย
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองถ่ม
เบอร์โทร : 0808190367


นางสาวสมพร ภาคแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองถ่ม
เบอร์โทร : 0610456736


นางสุกัญญา อกนิษฐ์
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองถ่ม
เบอร์โทร : 0618948072


นางกรองแก้ว สมโสภา
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโต่งโต้น
เบอร์โทร : 0985841185


ว่าง


ว่าง