องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization


ออนไลน์ : 3

รายงานฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
อบต.หนองเป็ด  อ.เมืองยโสธร  จ.ยโสธร
ณ เดือน ตุลาคม 2564
หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน 1/ จำนวนประชากร 2/ จำนวนผู้สูงอายุ 3/ จำนวนคนพิการ 4/ จำนวนผู้ป่วยเอดส์ 5/ รวม 3/-5/
1       153       557        96        13   -        109
2        89       262        47          8   -         55
3        83       255        32          8   -         40
4       214       799       146        36          3       185
5       180       570        92        17          2       111
6       117       396        68        17          1        86
7       185       625        95        14          2       111
8       103       393        62          7          1        70
9       148       479        78        14   -         92
รวม    1,272    4,336       716       134          9       859
             
รายงานฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
อบต.หนองเป็ด  อ.เมืองยโสธร  จ.ยโสธร
ณ เดือน พฤศจิกายน 2564
หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน 1/ จำนวนประชากร 2/ จำนวนผู้สูงอายุ 3/ จำนวนคนพิการ 4/ จำนวนผู้ป่วยเอดส์ 5/ รวม 3/-5/
1       153       557        96        14   -        110
2        89       262        47          8   -         55
3        83       255        32          8   -         40
4       214       799       147        36          3       186
5       180       570        92        17          2       111
6       117       396        68        17          1        86
7       185       625        95        14          2       111
8       103       393        62          7          1        70
9       148       479        78        14   -         92
รวม    1,272    4,336       717       135          9       861
             
รายงานฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
อบต.หนองเป็ด  อ.เมืองยโสธร  จ.ยโสธร
ณ เดือน ธันวาคม 2564
หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน 1/ จำนวนประชากร 2/ จำนวนผู้สูงอายุ 3/ จำนวนคนพิการ 4/ จำนวนผู้ป่วยเอดส์ 5/ รวม 3/-5/
1       153       557        95        14   -        109
2        89       262        47          8   -         55
3        83       255        32          8   -         40
4       214       799       148        36          3       187
5       180       570        92        17          2       111
6       117       396        66        16          1        83
7       185       625        95        14          2       111
8       103       393        62          7          1        70
9       148       479        78        14   -         92
รวม    1,272    4,336       715       134          9       858
             
รายงานฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
อบต.หนองเป็ด  อ.เมืองยโสธร  จ.ยโสธร
ณ เดือน มกราคม 2565
หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน 1/ จำนวนประชากร 2/ จำนวนผู้สูงอายุ 3/ จำนวนคนพิการ 4/ จำนวนผู้ป่วยเอดส์ 5/ รวม 3/-5/
1       153       557        95        14   -        109
2        89       262        47          8   -         55
3        83       255        32          8   -         40
4       214       799       148        36          3       187
5       180       570        93        17          2       112
6       117       396        66        16          1        83
7       185       625        96        14          2       112
8       103       393        62          7          1        70
9       148       479        79        14   -         93
รวม    1,272    4,336       718       134          9       861
             
รายงานฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
อบต.หนองเป็ด  อ.เมืองยโสธร  จ.ยโสธร
ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2565
หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน 1/ จำนวนประชากร 2/ จำนวนผู้สูงอายุ 3/ จำนวนคนพิการ 4/ จำนวนผู้ป่วยเอดส์ 5/ รวม 3/-5/
1       153       557        96        14   -        110
2        89       262        47          8   -         55
3        83       255        33          8   -         41
4       214       799       150        36          2       188
5       180       570        94        17          2       113
6       117       396        67        16          1        84
7       185       625        99        14          2       115
8       103       393        61          7          1        69
9       148       479        80        13   -         93
รวม    1,272    4,336       727       133          8       868
             
รายงานฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
อบต.หนองเป็ด  อ.เมืองยโสธร  จ.ยโสธร
ณ เดือน มีนาคม 2565
หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน 1/ จำนวนประชากร 2/ จำนวนผู้สูงอายุ 3/ จำนวนคนพิการ 4/ จำนวนผู้ป่วยเอดส์ 5/ รวม 3/-5/
1       153       557        95        14   -        109
2        89       262        47          8   -         55
3        83       255        33          8   -         41
4       214       799       149        36          2       187
5       180       570        95        17          2       114
6       117       396        67        16          1        84
7       185       625        95        14          2       111
8       103       393        61          7          1        69
9       148       479        79        13   -         92
รวม    1,272    4,336       721       133          8       862
             
รายงานฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
อบต.หนองเป็ด  อ.เมืองยโสธร  จ.ยโสธร
ณ เดือน เมษายน 2565
หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน 1/ จำนวนประชากร 2/ จำนวนผู้สูงอายุ 3/ จำนวนคนพิการ 4/ จำนวนผู้ป่วยเอดส์ 5/ รวม 3/-5/
1       153       557        94        14   -        108
2        89       262        47          8   -         55
3        83       255        34          8   -         42
4       214       799       149        36          2       187
5       180       570        96        17          2       115
6       117       396        67        16          1        84
7       185       625        96        14          2       112
8       103       393        60          6          1        67
9       148       479        79        13   -         92
รวม    1,272    4,336       722       132          8       862
             
รายงานฐานข้อมูล ผ?
View : 282