องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization


ออนไลน์ : 3

รายงานฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์  
อบต.หนองเป็ด  อ.เมืองยโสธร  จ.ยโสธร  
ณ เดือน ตุลาคม 2566  
หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน  จำนวนประชากร  จำนวนผู้สูงอายุ  จำนวนคนพิการ  จำนวนผู้ป่วยเอดส์  รวม 
1               160                542              105                  8   -      113
2                 96                263               48                  8   -        56
3                 88                250               34                  8      -           42
4               238                796              154                 36                      3     193
5               205                563              101                 17                      2     120
6               135                397               72                 17                      1       90
7               200                626              102                 13                      2     117
8               128                382               63                  7                      1       71
9               165                483               84                 14   -        98
รวม            1,415            4,302             763              128                      9     900
     
             
รายงานฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
อบต.หนองเป็ด  อ.เมืองยโสธร  จ.ยโสธร
ณ เดือน พฤศจิกายน 2566
หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน  จำนวนประชากร  จำนวนผู้สูงอายุ  จำนวนคนพิการ  จำนวนผู้ป่วยเอดส์  รวม 
1               160                542              107                 14   -      121
2                 96                263               48                  8   -        56
3                 88                250               34                  5      -           39
4               238                796              154                 36                      3     193
5               205                563              100                 17                      2     119
6               135                397               71                 17                      1       89
7               200                626              102                 13                      2     117
8               128                382               64                  7                      1       72
9               165                483               85                 14   -        99
รวม            1,415            4,302             765               131                      9     905
     
รายงานฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
อบต.หนองเป็ด  อ.เมืองยโสธร  จ.ยโสธร
ณ เดือน ธันวาคม 2566
หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน  จำนวนประชากร  จำนวนผู้สูงอายุ  จำนวนคนพิการ  จำนวนผู้ป่วยเอดส์  รวม 
1               160                542              108                 14   -      122
2                 96                263               49                  8   -        57
3                 88                250               34                  8      -           42
4               238                796              157                 36                      3     196
5               205                563              100                 17                      2     119
6               135                397               70                 16                      1       87
7               200                626              103                 13                      2     118
8               128                382               64                  7                      1       72
9               165                483               85                 14   -        99
รวม            1,415            4,302             770              133                      9     912
     
             
รายงานฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
อบต.หนองเป็ด  อ.เมืองยโสธร  จ.ยโสธร
ณ เดือน มกราคม 2567
หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน  จำนวนประชากร  จำนวนผู้สูงอายุ  จำนวนคนพิการ  จำนวนผู้ป่วยเอดส์  รวม 
1               160                542              112                 13   -      125
2                 96                263               48                  8   -        56
3                 88                250               33                  8      -           41
4               238                796              164                 36                      3     203
5               205                563              107                 17                      2     126
6               135                397               72                 17                      1       90
7               200                626              102                 13                      2     117
8               128                382               65                  5                      2       72
9               165                483               90                 11   -      101
รวม            1,415            4,302             793              128                    10     931
     
 
             
รายงานฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์  
อบต.หนองเป็ด  อ.เมืองยโสธร  จ.ยโสธร  
ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2567  
หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน  จำนวนประชากร  จำนวนผู้สูงอายุ  จำนวนคนพิการ  จำนวนผู้ป่วยเอดส์  รวม 
1               160                542              113                 13   -      126
2                 96                263               48                  8   -        56
3                 88                250               33                  8      -           41
4               238                796              164                 36                      3     203
5               205                563              107                 17                      2     126
6               135                397               72                 17                      1       90
7               200                626              102                 13                      2     117
8               128                382               66                  5                      2       73
9               165                483               90                 10   -      100
รวม            1,415            4,302             795              127                    10     932
ที่    
             
รายงานฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
อบต.หนองเป็ด  อ.เมืองยโสธร  จ.ยโสธร
ณ เดือน มีนาคม 2567
หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน  จำนวนประชากร  จำนวนผู้สูงอายุ  จำนวนคนพิการ  จำนวนผู้ป่วยเอดส์  รวม 
1               160                542              113                 13   -      126
2                 96                263               49                  9   -        58
3                 88                250               33                  8      -           41
4               238                796              164                 40                      3     207
5               205                563              109                 17                      2     128
6               135                397               72                 17                      1       90
7               200                626              102                 14                      2     118
8               128                382               67                  5                      2       74
9               165                483               91                 10   -      101
รวม            1,415            4,302             800              133                    10     943
     
             
             
รายงานฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
อบต.หนองเป็ด  อ.เมืองยโสธร  จ.ยโสธร
ณ เดือน เมษายน 2567
หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน  จำนวนประชากร  จำนวนผู้สูงอายุ  จำนวนคนพิการ  จำนวนผู้ป่วยเอดส์  รวม 
1               160                542              113                 13   -      126
2                 96                263               49                  9   -        58
3                 88                250               33                  8      -           41
4               238                796              164                 41                      3     208
5               205                563              110                 17                      2     129
6               135                397               72                 17                      1       90
7               200                626              101                 14                      2     117
8               128                382               67                  5                      2       74
9               165                483               92                 10   -      102
รวม            1,415            4,302             801              134                    10     945
ที่    
             
             
(นายศักดิ์  หนองเป็ด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด
             
รายงานฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
อบต.หนองเป็ด  อ.เมืองยโสธร  จ.ยโสธร
ณ เดือน พฤษภาคม 2567
หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน  จำนวนประชากร  จำนวนผู้สูงอายุ  จำนวนคนพิการ  จำนวนผู้ป่วยเอดส์  รวม 
1               160                542              115                 13   -      128
2                 96                263               50                  9   -        59
3                 88                250               33                  8      -           41
4               238                796              165                 40                      3     208
5               205                563              111                 17                      2     130
6               135                397               72                 17                      1       90
7               200                626              103                 14                      2     119
8               128                382               67                  2                      5       74
9               165                483               93                 10   -      103
รวม            1,415            4,302             809              130                    13   
View : 428