องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายชัชวาล ยางเดี่ยว
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด
เบอร์โทร : 0999271408


นายอนันท์ บัวแก้ว
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด
เบอร์โทร : 0928672786


นางสาวสุภาพร มิ่งขวัญ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด
เบอร์โทร : 0622643997


นายชิตณรงค์ เวฬุวะนารักษ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1
เบอร์โทร : 0847151032


นายปราโมทย์ บุญทศ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3
เบอร์โทร : 0935147139


นางสาวน้อย นางาม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5
เบอร์โทร : 0956173186


นายเข็มทอง บุญสุข
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6
เบอร์โทร : 0623806203


นายทองแสง แสวงดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7
เบอร์โทร : 0982035214


นางสาววิชชุดา อกนิษฐ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8
เบอร์โทร : 0961343550