องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization


ออนไลน์ : 7

 
     สรุปสถิติการให้บริการตามภารกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร
 
สรุปข้อมูลสถิติผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk –in)
 
 
ที่
 
ชื่อกระบวนงานที่ให้บริการ
 
จำนวนผู้เข้ารับบริการ ณ จุดให้บริการ (ราย)
 
รวม
ต.ค.
2565
พ.ย.
2565
ธ.ค.
2565
ม.ค.
2566
ก.พ.
2566
มี.ค.
2566
เม.ย.
2566
พ.ค.
2566
มิ.ย.
2566
ก.ค.
2566
ส.ค.
2566
ก.ย.
2566
1 การร้องเรียน/ร้องทุกข์
ขอความช่วยเหลือต่างๆ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2 งานให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสพภัยพิบัติและ
สาธารณภัย
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
4 สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8 9 4 0 0 5 2 5 0 4 2 5 44
6 การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ 0 2 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 7
7 การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1 2 3 2 3 3 1 2 2 2 2 1 24
 
 
 
 
-2-
 
 
ที่
 
ชื่อกระบวนงานที่ให้บริการ
 
จำนวนผู้เข้ารับบริการ ณ จุดให้บริการ (ราย)
 
รวม
ต.ค.
2565
พ.ย.
2565
ธ.ค.
2565
ม.ค.
2566
ก.พ.
2566
มี.ค.
2566
เม.ย.
2566
พ.ค.
2566
มิ.ย.
2566
ก.ค.
2566
ส.ค.
2566
ก.ย.
2566
9 ผู้มาติดต่อรับเช็ค 2 9 7 15 16 19 12 15 20 9 35 19 178
10 ทำสัญญาซื้อ  สัญญาจ้าง 12 17 13 17 2 34 31 7 16 17 13 13 192
11 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 419 0 526
12 ภาษีป้าย 0 0 0 20 34 0 0 0 0 0 0 0 54
13 จดทะเบียนพาณิชย์ 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 1 7
14 ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 การขอใช้ถังขยะและการเก็บค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 0 0 0 0 0 624 0 0 0 0 0 0 624
14 การขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
15 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16
 
การรับรองสิ่งปลูกสร้าง 0 2 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 9
17 การดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 4 2 3 2 3 5 7 1 2 3 3 3 38
รวม 27 43 34 58 63 694 54 30 44 145 476 43 1,711
 
 
 
 
 
 
 
 
-3-
ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร
 
สรุปข้อมูลสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทาง E – serevice
 
ที่
 
ชื่อกระบวนงานที่ให้บริการ
จำนวนผู้เข้ารับบริการ ณ จุดให้บริการ (ราย)  
รวม
ต.ค.
2565
พ.ย.
2565
ธ.ค.
2565
ม.ค.
2566
ก.พ.
2566
มี.ค.
2566
เม.ย.
2566
พ.ค.
2566
มิ.ย.
2566
ก.ค.
2566
ส.ค.
2566
ก.ย.
2566
1 การให้บริการอินเตอร์เน็ต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 การให้บริการผู้ติดต่อราชการทางโทรศัพท์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 E–serevice ที่ให้บริการของเว็บไซต์ อบต.หนองเป็ดประเภทต่างๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
หมายเหตุ : หากเดือนใด ไม่มีผู้รับบริการ ในภารกิจนั้นๆ ให้แสดงสถิติเป็นตัวเลข คือ “0” เท่านั้น ลงในตารางข้อมูล
                   สรุปผลการดำเนินงานการให้บริการประชาชน
                    1. ผู้รับบริการที่เข้ารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk –in)   
                             ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566                            จำนวน     1,711         คน
                   2. ผู้รับบริการผ่านช่องทาง E – serevice                                         จำนวน           0         คน
                             (เป็นผู้ใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตและผู้ใช้บริการติดต่อทางโทรศัพท์)
 
 
   
View : 411