องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization


ออนไลน์ : 5

 
         ข้อมูลสถิติ การให้บ ริการประชาชนองค ์การบริหาร ส่วนตำบลหนองเป็ด 
     ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม  256– ๓๐ กันยายน 256 ๕)
                                              สำนักปลัดฯ
                                     งานบริหารงานทั่วไป
รายการ จำนวน หมาย เหตุ
การขอข้อมูลข่าวสาร -  
ร้องเรียนร้องทุกข์ 1  
     
 
                                             งานสาธารณสุข
 
รายการ จำนวน หมาย เหตุ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุน สปสช. ๑๗  
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 1  
     
     

                               งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายการ จำนวน หมาย เหตุ
รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ -  
ยืม กรวย กระบอง ป้ายไฟ -  

                                                 งานสวัสดิการสังคม
รายการ จำนวน หมาย เหตุ
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ๒๕   
การลงทะเบียนผู้พิการ  
การลงทะเบียนโครงการเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก เกิด 1๓  
 
                                            กองคลัง
                                                   
รายการ จำนวน หมาย เหตุ
ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 564  
ชำระภาษีป้าย 40  
ชำระภาษีบำรุงท้องที่ -  
ภาษีการเก็บขนขยะและกำจัดขยะมูลฝอย 582  
 
 
 
 
 
 
 
   

 
กองช่าง
รายการ จำนวน หมายเหตุ
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 9
 
 
 
ขอใบรับใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภท ที่ ๒    
ขออนุญาต ติดตั้ง/ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ ๒๒  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายการ จำนวน หมาย เหตุ
การรับสมัครเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย ศพด. 27  
 
 
View : 337