องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด
“  ชุมชนน่าอยู่   ฟื้นฟูเกษตรอินทรีย์  สุขภาพดีถ้วนหน้า  ล้ำค่างานประเพณี แหล่งท่องเที่ยวสุนทรีย์ กุดกะเหลิบ  ”


พันธกิจการพัฒนา

พันธกิจที่ 1   ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น การเพิ่มศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้นำและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ และการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

พันธกิจที่ 2   การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนให้เข้มแข็ง  สามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข 

พันธกิจที่ 3   การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น การสร้างความปรองดอง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

พันธกิจที่ 4  การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจที่ 5   การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวางแผนพัฒนา  การตรวจสอบ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครองการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลังโดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิมและที่ได้รับการถ่ายโอน
วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 826