องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวสกุลรัตน์ วงศ์แก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0862612802


นางสาวสกุลรัตน์ วงศ์แก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0862612802-


นางสาวมยุรา ทองจันดี
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
เบอร์โทร : 0859058031


นางเสาวนีย์ ยินงาม
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 0803658527


นายจีรภัทร์ สมจิตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 0956537165


นางพัชรี แสนจันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 0636249550