องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

 
1 ที่ตั้ง
ลักษณะที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ดตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวจังหวัดยโสธร มีระยะทางห่างจากตัวอำเภอเมืองยโสธรประมาณ 30  กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  30  ตารางกิโลเมตร  อาณาเขต ทิศตะวันออกติดต่อกับ ต.โคกนาโก/ต.โพธิ์ไทร  อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ทิศเหนือติดต่อกับ ต.กำแมด อ.กุดชุม/ตำบลไผ่  อ.ทรายมูล  ทิศตะวันตกติดต่อกับ ต.ไผ่  อ.ทรายมูล/ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร  ทิศใต้ติดต่อกับ ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว/ต.หนองหิน        อ.เมืองยโสธร   
 
2 ลักษณะภูมิประเทศ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด  มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีลำห้วยไหลผ่าน มีหนองน้ำตามธรรมชาติ  เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญ

3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี  3  ฤดู  คือ
-  ฤดูร้อน        เริ่มตั้งแต่มีนาคม      -   เมษายน
-  ฤดูฝน                   เริ่มตั้งแต่พฤษภาคม  -   กันยายน
-  ฤดูหนาว       เริ่มตั้งแต่ตุลาคม      -   กุมภาพันธ์

4 ลักษณะของดิน
คุณภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินเปรี้ยว ดินร่วนปนทราย  สภาพดิน ชั้นใต้ดินเป็นหินลูกรัง

5 ลักษณะของแหล่งน้ำ
    มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ลำห้วยลำโพง  อ่างเก็บน้ำกุดกะเหลิบ  อ่างเก็บน้ำหนองเป็ด อ่างเก็บน้ำหนองลวง

6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
    มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง มีต้นไม้ขนาดเล็ก และขนาดกลางไม้เด่นประกอบด้วยไม้ในวงศ์ยาง ฤดูแล้งจะผลัดใบ

 

 

วันที่ : 26 มกราคม 2560   View : 1472