องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด
มีทั้งหมด
  5  ยุทธศาสตร์  ดังนี้
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาสาธารณูปโภค
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาผังเมืองและการควบคุมอาคาร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ และเศรษฐกิจชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การอนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษาป่าไม้ ที่สาธารณประโยชน์ และการจัดการสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยครบวงจร
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาและการบริหารจัดการสวนสาธารณะ ร่องระบายน้ำ คู คลอง และแหล่งน้ำสาธารณะ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของบุคลากรท้องถิ่น
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562   View : 788