องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

กองสวัสดิการสังคม


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม


นางสาวสกุลรัตน์ วงศ์แก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 0862612802


นางสาวกัญญณัช ไชยมี
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0902357965


นางสาวรมย์รวินท์ จันทระ
ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 0621251850