องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

ประวัติความเป็นมา


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: ประวัติความเป็นมา

ประวัติการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด  ได้ยกฐานะจากสภาตำบลหนองเป็ดเป็นองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองเป็ด  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน(ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2546 ตั้งแต่วันที่ 14  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2542
วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563   View : 1049