องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

กองคลัง


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางเสาวนีย์ ยินงาม
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 0803648527


ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : -


นายเตชธรรม ชรากาหมุด
นักวิชาการพัสดุ
เบอร์โทร : 0935196990


ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : -


นางสาวปัทมาภรณ์ บุญทศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 0615761093


นางสาววิไลวรรณ เศิกศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : 0933202538


นายศุภกร เทพมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร : 0943641569


นางสาวธันยพร หนองเป็ด
จ้างเหมาบริการ