องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization


ออนไลน์ : 6

ประชากรทั้งสิ้น  4,302  คน  แยกเป็นชาย  2,162  คน  แยกเป็นหญิง  2,140  คน
 

 
หมู่ที่
 
บ้าน
 
จำนวนครัวเรือน
ประชากร รวม
ชาย หญิง
1 โต่งโต้น 160 282 260 542
2 โนนสวาท 96 136 127 263
3 โนนค้อ 88 122 128 250
4 หนองเป็ด 238 378 418 796
5 ยางเดี่ยว 205 281 282 563
6 หนองเป็ด 135 204 193 397
7 หนองถ่ม 200 323 303 626
8 หนองถ่ม 128 192 190 382
9 ยางเดี่ยว 165 244 239 483
รวม  1,415 2,162 2,140 4,302

 ข้อมูลจำนวนประชากรจากทะเบียนบ้าน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองข้อมูล ณ  เดือน กรกฎาคม 2566

 
View : 378