องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization


ออนไลน์ : 4

ประชากร
มีประชากรทั้งสิ้น ๔,336 คน แยกเป็นชาย ๒,185 คน หญิง ๒,151 คน จำนวนครัวเรือน ๑,272 ครัวเรือน
หมู่ที่ บ้าน
 
จำนวน
ครัวเรือน
ประชากร  
รวม
ชาย หญิง
โต่งโต้น
โนนสวาท
โนนค้อ
หนองเป็ด
ยางเดี่ยว
หนองเป็ด
หนองถ่ม
หนองถ่ม
ยางเดี่ยว
๑53
๘9
83
214
๑80
๑17
๑85
๑๐3
๑๔8
291
135
123
382
287
206
319
201
240
266
127
132
417
283
190
306
191
239
557
262
255
799
570
396
625
393
479
รวม 1,272 2,185 2,151 4,336
หมายเหตุ    ข้อมูลจำนวนประชากรจากทะเบียนบ้าน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
                   ข้อมูล  ณ  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564
 
View : 281