องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

กองช่าง


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายจีรภัทร์ สมจิตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 0956537165


นายอัษฎาวุธ วิเศษรัตน์
นายช่างโยธา
เบอร์โทร : 093-741-5956


นายนพชัย บุญทศ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์โทร : 0933374731


นายศุภกร ศรีวิเศษ
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 0610972683


นายเสกสรรค์ โพธิ์ศรี
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 0967678380