องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 3

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
ประกาศคู่มือประชาชน   30 พ.ย. 542 207
การขอใบอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูล   30 พ.ย. 542 201
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร   30 พ.ย. 542 318
การขอจดทะเบียนพาณิชย์   30 พ.ย. 542 193
การรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   30 พ.ย. 542 196
การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   30 พ.ย. 542 211
การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ   30 พ.ย. 542 210
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   30 พ.ย. 542 173
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   30 พ.ย. 542 175
การขอใบอนุญาติกิจการน้ำมัน   30 พ.ย. 542 173