องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

อำนาจหน้าที่


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด  ประการสำคัญคือ ต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรวมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน และร่วมกันดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  ในการดำเนินการทุกด้านจะเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ในทุกกลุ่มทุกวัย  ในทุกด้าน  โดยเฉพาะด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  การพัฒนาอาชีพของกลุ่มอาชีพ  ชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น   กิจกรรมด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  การวิเคราะห์ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่า องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็ง โอกาส  และภัยคุกคามในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก  SWOT  เพื่อให้การดำเนินการเกิดประโยชน์สูงสุดและอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด ได้วิเคราะห์อำนาจหน้าที่และกำหนดภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาในช่วงระยะ  3  ปี  ข้างหน้า  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20  ปี  (2560 – 2579)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นและสภาพปัญหาภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด  ทั้งนี้  สามารถวิเคราะห์
ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหาโดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจ 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  5)      พ.ศ.2546  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ดังนี้
          5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
         (1)   จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก ม.67(1)  ม.16(2)
   (2)   ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น  ม.68 (2)
   (3)   ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ  ม.68(3)
   (4)   การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ  ม.16(4)
   (5)   การสาธารณูปการ  ม.16(5)
   (6)   ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร  ม.68(1) 
          5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้  
             (1)  การจัดการศึกษา  ม.16(9)
            (2)  การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี เด็ก เยาชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ม.67 (6)
            (3)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ม.16 (10)
            (4)  การรักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดิน  และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ม.67(2)
            (5)  ให้มีการบำรุงสถานที่ประชุม  การนักกีฬา  การผักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  ม.68 (4)
           (6) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ม.67 (3)
           (7) การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล  ม.16(19)
           (8) ให้มีน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตร  ม.68(1)
           (9) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  ม.16(12)
           (10) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ม.16(13)
           (11) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  ม.16(21)
           (12) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์  ม.16(22)
           (13) การดูแลรักษาที่สาธารณะ  ม.16(27)
           (14) การควบคุมอาคาร  ม.16(28)
5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 (1)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  ม.16(15)
 (2)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  ม.16(17)
 (3)  การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และการอนามัย  โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ  ม.16(23)
 (4)  การผังเมือง  ม.68(13)  ม.16(25)
 (5)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ม.67(4)  ม.16(29)
 (6)  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ม.16(30)
(7)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  ม.68(8)
5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 (1)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  ม.16(1)
 (2)  การส่งเสริม  การฝึก  และประกอบอาชีพ  ม.16(6)
 (3)  การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน  ม.16(7)
 (4)  การท่องเที่ยว  ม.68(12)
 (5)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว  ม.16(8)
 (6)  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร  ม.16(26)
 (7)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์  ม.68(5)
 (8)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  ม.68(6)
 (9)  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  ม.68(7)
 (10) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล  ม.68(9)
          5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1)  การกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ำเสีย  ม.16(18)
(2)  การจัดการ  การบำรุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ม.16(24)
(3)  การคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ม.67(7)
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1)  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ม.67(5)
(2)  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น  ม.67(8)  ม.16(11)
(3)  การส่งเสริมการกีฬา  ม.16(14)
5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร  ม.67(9)
(2)   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  ม.16(16)
(3)  กิจกรรมอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดภารกิจทั้ง  7  ด้าน  ตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบล  สามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด  ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในในพื้นที่  ประกอบด้วยการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  จะต้องสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20  ปี  (2560 – 2579)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นและสภาพปัญหาภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

 ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการ

             ภารกิจหลัก
              1. ด้านสาธารณสุขและการอนามัย
(1)  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(2)  ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและอนามัย
(3)  ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย และการมีส่วนร่วมในชุมชน
              2. ด้านสังคม
(1)  ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
(2)  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(3)  ส่งเสริมสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส
(4)  ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
            3. ด้านเศรษฐกิจ
(1)  สนับสนุนการฝึกอบรมและประกอบอาชีพของราษฎรตามศาสตร์พระราชา
(2)  ส่งเสริมการทำนาข้าวเกษตรอินทรีย์
(3)  ส่งเสริมการแปรรูปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
(4)  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
           4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(1)  ปรับปรุงถนนภายในตำบล
(2)  ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้ทั่วถึง
(3)  ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านและวางท่อระบายน้ำ
               5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1)  ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้สองข้างทาง และป่าชุมชน
(2)  ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน
(3)  ดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
        ภารกิจรอง
                1. ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(1)  ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
(2)  ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรมจริยธรรม เยาวชนตำบลหนองเป็ด
                 2. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำกินน้ำใช้
(1)  ปรับปรุงคุณภาพและระบบน้ำประปาหมู่บ้าน
                 3. ด้านการเมืองการบริการ
  (1)  ส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
 

 

วันที่ : 14 ธันวาคม 2560   View : 832