องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นางสาวมยุรา ทองจันดี
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
เบอร์โทร : 0859058031


นางวัชราภรณ์ ยาวะโนภาส
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร : 0956120287


นายศักดิ์สิทธ์ ผุดผ่อง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร : 0636676468


นายสราวุธ ยาวะโนภาส
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 0810739771


นางสาวกัญญณัช ไชยมี
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0902357965


นางสาวพัชรินทร์ สมจิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0933252197


นายจิทจร มิ่งขวัญ
นักการภารโรง
เบอร์โทร : 0651234909


นายบุญศรี ลือเรื่อง
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0971633506


นายสุนันท์ ละครชัย
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0925040420


นายนรินทร์ หมื่นสาย
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
เบอร์โทร : 0973457991


นายสำราญ หนองหงอก
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
เบอร์โทร : 0884699827


นายสมคิด นางาม
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
เบอร์โทร : 0887307576


นายจำลอง เวฬุวนารักษ์
เวชกรฉุกเฉิน
เบอร์โทร : 0933723794


นายแสวง บุญทศ
เวชกรฉุกเฉิน
เบอร์โทร : 0953140272


นายทองคำ แก้วมิ่ง
เวชกรฉุกเฉิน
เบอร์โทร : 0862484679


นางวิไลภรณ์ นางาม
เวชกรฉุกเฉิน
เบอร์โทร : 0887307576


นายบัวลอย บุญทศ
เวชกรฉุกเฉิน
เบอร์โทร : 0981713352


นายธง พันธ์ดวง
เวชกรฉุกเฉิน
เบอร์โทร : 0611592630