องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization


ออนไลน์ : 5

             
ชื่อ อายุ ที่อยู่ อาการที่เป็น เลขประชาชน วันเกิด คะแนน ADL 
นายผ่องใส  ดวงสำราญ 81 7 ม.1 ติดบ้าน 3350100433776 10/1/2482 35
นายคำศรี  ช้อนศรี 70 37 ม.1 ติดเตียง 3350100435809 14/12/2492 40
นางฉวี  พันดวง 70 70 ม.1 ติดเตียง 3350100438271 3/9/2492 42
นายบุญหนา เวฬุวะนารักษ์ 87 40 ม.1 ติดบ้าน 3350100435981 17/9/2475 30
นายเกิด บุญทศ 87 13 ม.2 ติดเตียง 3350100422821 25/3/2475 40
นางบับ  เวฬุวนารักษ์ 91 11 ม.2 ติดเตียง 3350100422308 5/11/2471 41
นางเทียะ  ชมภูพื้น 95 7 ม.2 ติดบ้าน 3350100422049 1/6/2467 22
นายอาจ บุญทศ 69 33 ม.3 ติดเตียง 4350100001297 9/8/2493 32
นางจำปี  บุญตะนัย 69 142 ม.4 ติดบ้าน 3350100390031 26/7/2494 33
นางนารี  กอมะนี 71 77 ม.4 ติดบ้าน 3350100385593 1/7/2500 30
นายประสพ  ใจน้อย 80 25 ม.4 ติดบ้าน 3350100381857 7/6/2482 30
นางสัมฤทธิ์  เนินทราย 76 108 ม.5 ติดบ้าน 3350100404644 29/12/2486 33
นายบุญจันทร์  หงษ์คำ 71 146 ม.6 ติดบ้าน 3350100390163 12/4/2491 33
นางสุทิน  ชูรัตน์ 71 138 ม.6 ติดบ้าน 3350100384457 1/7/2491 33
นายอัจฉริยะ  พรมสวัสดิ์ 66 90 ม.6 ติดบ้าน 1350100333988 7/12/2537 32
นางทองใบ  อดกลั้น 64 124 ม.7 ติดบ้าน 5350590006299 8/8/2498 22
นางบัว  พันธ์เลิศ 81 128 ม.7 ติดเตียง 3350100414534 31/3/2481 40
นางวัง  นางาม 80 90 ม.7 ติดบ้าน 3350100414232 6/10/2482 34
นางชู  กันภัย 67 64 ม.8 ติดบ้าน 3350100415395 7/1/2496 44
นายสมร  นางาม 68 74 ม.8 ติดเตียง 3350100409662 9/7/2494 44
นางแพง  พิมพ์อ้วน 61 193 ม.9 ติดบ้าน 3350100403648 15/6/2501 46
นางเคน  วรพันธ์ 77 133 ม.9 ติดเตียง 3350100406141 1/7/2485 45
นางสังวาลย์ เสน่หา 90         ม.3 ติดบ้าน 3350100424394 27/6/2472 30
นายทินวัฒน์ เหนือทอง 33 158 ม.5 ติดเตียง 1350100112621 23/9/2530  
นายสมัย ใจ้อย 71 73 ม.1 ติดเตียง 3350100438417 2/5/2492  
น.ส.น้ำค้าง แสงอรุณสุขสันต์ 39 38 .1 ติดเตียง 3101201967116 1/1/2524 โรคลิ่มเลือดสมองอุดตัน
View : 341