องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ราคารับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 1 พ.ย. 2565 97
ราคารับซื้อขยะรีไซเคิล เดือนตุลาคม 2565 1 ต.ค. 2565 106
ราคารับซื้อขยะรีไซเคิล เดือน กันยายน 2565 1 ก.ย. 2565 103
ราคารับซื้อ-ขายขยะรีไซเคิล เดือน สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565 233
ยอดเงินสมาชิกธนาคารขยะ ม.1 โต่งโต้น 22 พ.ค. 2565 426
ยอดเงินสมาชิกธนาคารขยะ ม.2 บ้านโนนสวาท 22 พ.ค. 2565 202
ยอดเงินสมาชิกธนาคารขยะ ม.3 โนนค้อ 22 พ.ค. 2565 162
ยอดเงินสมาชิกธนาคารขยะ ม.4 บ้านหนองเป็ด 22 พ.ค. 2565 163
ยอดเงินสมาชิกธนาคารขยะ ม.5 บ้านยางเดี่ยว 22 พ.ค. 2565 152
ยอดเงินสมาชิกธนาคารขยะ ม.6 บ้านหนองเป็ด 22 พ.ค. 2565 159
ยอดเงินสมาชิกธนาคารขยะ ม.7 บ้านหนองถ่ม 22 พ.ค. 2565 268
ยอดเงินสมาชิกธนาคารขยะ ม.8 บ้านหนองถ่ม 22 พ.ค. 2565 212
ยอดเงินสมาชิกธนาคารขยะ ม.9 บ้านยางเดี่ยว 22 พ.ค. 2565 182
ราคารับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 16 พ.ค. 2565 85
ประวัติความเป็นมากุดกะเหลิบ 3 พ.ค. 2565 30
ทะเลอีสานอ่างเก็บน้ำกุดกะเหลิบ 3 พ.ค. 2565 21
ราคารับซื้อขยะรีไซเคิล เดือน เมษายน 2565 14 เม.ย. 2565 210
ราคารับซื้อขยะรีไซเคิล เดือน เมษายน 2565 15 มี.ค. 2565 129
ลานกีฬาตำบลหนองเป็ด อ.เมือง จ.ยโสธร 7 มี.ค. 2565 28
ขอเชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 1 มี.ค. 2565 240
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 4 ม.ค. 2565 180
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 30 ธ.ค. 2564 30
รายงานฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านระบบ INFO 30 ธ.ค. 2564 33
ราคารับซื้อขยะรีไซเคิล เดือน ธันวาคม 2564 14 ธ.ค. 2564 138
ราคารับซื้อขยะรีไซเคิล เดือน พฤศจิกายน 2564 12 พ.ย. 2564 190
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก/สมาชิกสภา อบต.หนองเป็ด (ผ.ถ./ส.ถ.4/4) 22 ต.ค. 2564 305
ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนาย/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด (ผ.ถ./ส.ถ.4/5) 22 ต.ค. 2564 168
ใบสมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น หรือ นายก อบต. 8 ต.ค. 2564 136
ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ สมาชิกสภา อบต. 8 ต.ค. 2564 145
แบบแจ้งหาเสียงรับเลือกตั้ง 8 ต.ค. 2564 116