องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

นโยบายนาย


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: นโยบายนาย

นโยบาย
 1. การคมนาคมสะดวก 
 2. ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง
 3. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  ตามแนวธรรมาภิบาล
 4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 5. ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 6. ส่งเสริมการศึกษา  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี 
 7. ประชาชนมีสุขภาพดี
 8. พัฒนาและจัดการด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 9. จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน
 10. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 11. ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุได้รับการดูแล
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562   View : 569